Vergoedingen en praktijkinformatie

Stottertherapie en Logopedie zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering en worden dus volledig vergoed. De tarieven voor logopedie en stottertherapie zijn wettelijk vastgesteld. Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico, waardoor u mogelijk via het eigen risico een deel van de behandeling zelf betaalt. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u meer informatie vinden over de dekking vanuit het basispakket.
Kinderen tot 18 jaar hebben GEEN eigen risico.

Centrum voor Stottertherapie en Logopedie heeft een contract met alle zorgverzekeraars.
De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Centrum voor Stottertherapie en Logopedie heeft een certificaat voor Directe Toegankelijkheid (DTL). Dit betekent dat een verwijzing niet meer noodzakelijk is. Of de DTL wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar.

Direct naar de logopedist

Behandeling aan huis is mogelijk op indicatie van een verwijzer.

Afmelden
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet of te laat gebeurt, wordt het verzuimtarief bij u in rekening gebracht. Het tarief voor verzuim is wettelijk vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg en wordt ondersteund door Zorgverzekeraars Nederland.
Ook in geval van ziekte geldt het verzuimtarief, graag hiervoor uw begrip.
Verzuimnota’s worden niet door de zorgverzekeraar betaald en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Continuïteit stottertherapie en logopedie
De continuïteit van de stottertherapie in het centrum is gewaarborgd doordat het centrum deelneemt aan de Kwaliteitskring Stottertherapeuten Noord-Holland. De logopedisten – stottertherapeuten die deelnemen aan deze kwaliteitskring nemen, indien nodig, voor elkaar waar.
De continuïteit van de logopedie is gewaarborgd doordat het centrum deelneemt aan het samenwerkingsverband van de Kwaliteitskring Logopedie Spreekt en de Kwaliteitskring Logopedie Alkmaar en Omgeving. De logopedisten die deelnemen aan dit samenwerkingsverband nemen ook, indien nodig, voor elkaar waar (zie de website www.logopedistnodig.nl).

Privacy Policy
De logopedist – stottertherapeut neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen het centrum wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Download hier het privacyreglement.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Ik ben geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening en voer daarom een cliënttevredenheidsonderzoek uit.
Na afloop van de behandeling vraag ik of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het mij!
Hier kunt u meer lezen over het cliënttevredenheidsonderzoek van CTO-logo.

Toestemming inzage dossier
De zorgverzekeraar kan inzage vragen in de dossiers in verband met een kwaliteitsaudit. Indien u geen toestemming geeft voor inzage dient u dit kenbaar te maken aan de behandelend logopedist – stottertherapeut.

Klachten
Wij hopen natuurlijk dat de logopedische hulp en de stottertherapie aan uw wensen voldoen. Zijn er klachten over het onderzoek en/of de therapie dan is het fijn om dat eerst met de behandelend logopedist – stottertherapeut te bespreken. Als de logopedist – stottertherapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Het centrum is aangesloten bij een goed gekeurde Klachten- en Geschilleninstantie, ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, voor meer informatie: Klachten-en-Geschillenregeling.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Als zorgverlener kan ik in mijn praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Door de overheid is hiervoor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. De meldcode van Centrum voor Stottertherapie en Logopedie is daarop gebaseerd.

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening
In dit document wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist – stottertherapeut rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving.